algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van WOODY-WOODY:
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WOODY-WOODY en op alle met WOODY-WOODY aangegane overeenkomsten, inclusief die betreffende fietsenhokken.nl en PLANT-AN!.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door WOODY-WOODY ingestemd is.
1.5 De internetsites van WOODY-WOODY, fietsenhokken.nl en PLANT-AN! richten zich NIET uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WOODY-WOODY in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 WOODY-WOODY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van WOODY-WOODY, fietsenhokken.nl en PLANT-AN! en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per e-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de WOODY-WOODY is overhandigd per e-mail, verzonden naar het door WOODY-WOODY opgegeven e-mailadres: info@woody-woody.nl, info@fietsenhokken.nl of info@plant-an.nl.
2.4 Koper en WOODY-WOODY komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van WOODY-WOODY zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WOODY-WOODY garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euros, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn ex- of inclusief BTW. Hetgeen duidelijk op betreffende website aangegeven staat.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die WOODY-WOODY in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door WOODY-WOODY worden gecorrigeerd.
3.4 De prijzen zijn inclusief materiaal-, transport-, montage- en opruim-/schoonmaakkosten, zoals ook aangegeven in de offerte of op de website. Transport-/Bezorgkosten zijn eventueel apart aangegeven door WOODY-WOODY en afgesproken met de Koper.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling van – over het algemeen het geval bij ad-hoc projecten – 50% van het totaalbedrag, hetgeen gebruikelijk is, en contant vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag eventueel o.v.v. het ordernummer over te maken naar NL58KNAB0766187020 t.n.v. WOODY-WOODY. Na ontvangst van de betaling zal de productie beginnen en zullen eventuele verdere afspraken worden gemaakt m.b.t. leveren / afhalen.
WOODY-WOODY kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via een mededeling via e-mail van WOODY-WOODY, info@fietsenhokken.nl of info@plant-an.nl.
4.2 In het geval door WOODY-WOODY een betalingstermijn is afgesproken (NB: 1 week, zoals vermeld op de factuur) geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van Koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die WOODY-WOODY als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is WOODY-WOODY bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden in overleg afgeleverd. In beginsel streeft WOODY-WOODY ernaar om bestellingen binnen 25 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, is afhankelijk van het soort product en geldt nimmer als fatale termijn. WOODY-WOODY kan nadere informatie betreffende levertijden per e-mail, WhatsApp, sms of mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 werkdagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, telefonisch of mondeling worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
* tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van Koper;
* duidelijk persoonlijk van aard zijn;
* door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* snel kunnen bederven of verouderen;
* van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien Koper hun verzegeling heeft verbroken;
* van kranten en tijdschriften.
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt WOODY-WOODY zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant, in het geval dat het een verkoopproduct betreft.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Hout is een natuurproduct. De kleur- en structuurverschillen, alsook het buigen en barsten van het hout, behoren tot zijn natuurlijke kenmerken en kunnen geen aanleiding geven tot klachten. Geen enkele klacht kan aanvaard worden voor door de Koper reeds geplaatste materialen.

8.2 WOODY-WOODY garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.4 WOODY-WOODY is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van WOODY-WOODY. WOODY-WOODY is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien WOODY-WOODY, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van WOODY-WOODY of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– in het geval van gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.7 De Koper is gehouden WOODY-WOODY te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen WOODY-WOODY mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan WOODY-WOODY te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. In samenspraak zal WOODY-WOODY eventueel het product zelf ophalen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht WOODY-WOODY zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door WOODY-WOODY als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de Koper jegens WOODY-WOODY kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de Koper jegens WOODY-WOODY kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door WOODY-WOODY verleende garantie.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is WOODY-WOODY niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of vervoersmiddel (autopech).

10. Auteursrecht / Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat het auteursrecht en alle rechten van intellectuele eigendom van ontwerpen, uiterlijk, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij WOODY-WOODY, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens
11.1 WOODY-WOODY zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. WOODY-WOODY neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links
13.1 De websites en zakelijke Facebook-accounts van WOODY-WOODY, fietsenhokken.nl en PLANT-AN! kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft WOODY-WOODY geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan WOODY-WOODY vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan WOODY-WOODY vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die WOODY-WOODY zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u WOODY-WOODY hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

 

← terug naar de homepage of klik op het logo bovenaan!